ความเป็นมาของระบบ GSP

Posted: มีนาคม 1, 2012 in Uncategorized

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความเสียเปรียบใน การแข่งขันของสินค้าจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ ส่วนรวม แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ GSP จึงเกิดขึ้นในคราวประชุมขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาสมัยที่ 1 ที่นครเจนีวา เมื่อปี 2507 มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะยก ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา โดยการมีรายได้จากการค้าแทนที่จะได้รับ ในรูปของเงินช่วยเหลือ เพราะ UNCTAD ได้ศึกษาและพบว่า ปัญหาที่สำคัญของประเทศกำลัง พัฒนาในการ พัฒนาเศรษฐกิจคือ ความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขันทางการค้ากับประเทศ คู่แข่งที่เป็นประเทศ พัฒนาแล้ว รายได้ที่เกิดจากการส่งออกของประเทศที่กำลังพัฒนาจะถูก หมุนเวียนนำกลับไปโดยการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศที่พัฒนาแล้ว วิธีการช่วย เหลือทางการค้าได้แก่ การที่ประเทศพัฒนาแล้วช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้า โดยลดหย่อนภาษีขาเข้าแก่สินค้าที่นำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้น ในการประชุมUNCTAD สมัยที่ 2 ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี 2511 ที่ประชุม จึงมีมติยอมรับระบบ GSP

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s