สาระสำคัญของระบบ GSP

Posted: มีนาคม 6, 2012 in Uncategorized

สาระสำคัญของระบบ GSP

ในปัจจุบันประเทศให้ GSP รวม 28 ประเทศ แบ่งออกเป็น 13 ระบบ สาระสำคัญของ ระบบGSPโดยทั่วไปมี ดังนี้

 • ระยะเวลาของโครงการ กำหนดอายุของโครงการอาจจะเป็น 8 หรือ 10 ปี เช่น โครงการของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา 8.5 ปี เป็นต้น
 • ขอบเขตของสินค้า ทุกโครงการจะกำหนดรายชื่อสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP สินค้า ที่ให้สิทธิพิเศษฯจะเน้นการให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้สงวนสิทธิ ไม่ให้GSPสินค้าบางรายการ รายการสินค้าที่ให้สิทธิ GSP ของระบบสำคัญๆมีดังนี้
  1. สหภาพยุโรป ให้สิทธิ GSP แก่สินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ ส่วนสินค้าเกษตรให้สิทธิพิเศษฯ บางรายการ สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ GSP ส่วนมากเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
  2. สหรัฐอเมริกา ให้สิทธิพิเศษฯ สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมประมาณ 4,400รายการสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ GSP ได้แก่ สิ่งทอ,และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รองเท้า,เครื่องแก้ว,เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก,ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม,สินค้า เกษตร บางรายการเป็นต้น
  3. ญี่ปุ่น ให้ GSP ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม สำหรับสินค้าที่ ไม่ได้สิทธิ GSP ส่วนมากเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
 • ภาษีที่ได้รับการลดหย่อน สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ จะถูกเรียกเก็บนำเข้าต่ำกว่าอัตรา ปกติหรือได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
 • กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) สินค้าที่มีสิทธิจะได้รับ GSP จะต้องผลิตตามเงื่อนไขของแต่ละระบบที่กำหนดไว้ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ดังนี้
  • หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิด (Origin criteria) โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
 1. เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมด หรือ
 2. สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบนำเข้า ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมีคุณสมบัติถูกต้อง ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการแปรสภาพอย่างเพียงพอภายในประเทศผู้รับสิทธิ GSP และจะต้องใช้วัตถุดิบนำเข้าในสัดส่วนที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศจะต้องส่งมอบโดยตรงจาก ประเทศผู้รับสิทธิ GSP ไปยังประเทศผู้ให้สิทธิ GSP เป็นลักษณะสำคัญของกฎว่า ด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของระบบ GSP เกือบทุกระบบ
  • เอกสารสำหรับใช้เป็นมาตรฐาน สินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP จะต้องมีหนังสือรับรอง แหล่งกำเนิดสินค้าแบบ เอ หรือ Form A ซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ(ยกเว้นสหรัฐ อเมริกา,ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทาง
 • การจำกัดการให้ GSP ประเทศที่ให้สิทธิ GSP ต่างกำหนดมาตรการการจำกัดการให้ สิทธิ GSP เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศและการกระจายผลประโยชน์ที่ได้จากการ ได้รับการลด หย่อนภาษีนำเข้าให้กับประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ อื่น ๆ มาตรการจำกัดการให้สิทธิ พิเศษฯ โดยทั่วไปจะกำหนด เพดานหรือโควต้า GSP ซึ่งในปัจจุบันระบบ GSP ที่ใช้มาตรการนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s